Social Media Winacties
Social Media Winacties

Social Media Winacties

ACTIEVOORWAARDEN “Social media winacties”

1. ALGEMEEN

1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle social media winacties, tenzij anders aangegeven in de uiting van desbetreffende winactie (de: ‘Actie’). Maxxium Nederland B.V. (de ‘Organisator’) gevestigd aan de (1081 CN) De Cuserstraat 89 te Amsterdam organiseert deze Actie in Nederland.

1.2 De Actie wordt georganiseerd ter promotie van Licor 43.

1.3 Door deelname aan de Actie gaat de Deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

1.4 De variabele actievoorwaarden worden vermeld in de uiting van de winacties, welke enkel geplaatst worden via officiële social media accounts van Licor 43 Nederland (instagram.com/licor43nl en facebook.com/licor43nl) (de: ‘Uiting’).

2. DEELNAME

2.1 De actieperiode wordt vermeld in de Uiting (hierna te noemen: ‘Actieperiode’). Deelname na de vermelde Actieperiode is niet meer mogelijk.

2.2 Deelname aan de Actie staat open voor iedere persoon met de Nederlandse identiteit vanaf 18 jaar, die in Nederland beschikt over een vaste woon- en verblijfplaats (de ‘Deelnemer’). Controle van de identiteit en leeftijd van de Deelnemer kan plaatsvinden bij uitreiking van de prijzen, of op ieder ander moment.

2.3 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator en hun directe familieleden, alsmede voor iedereen die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie van de Actie.

2.4 De Organisator is gerechtigd één of meer Deelnemer(s) te diskwalificeren en/of diens/hun bijdrage(n) te weigeren, bijvoorbeeld wanneer zij van mening is dat de betreffende Deelnemer(s) niet conform deze actievoorwaarden handel(t)(en), dan wel indien Deelnemer(s) zich naar de mening van de Organisator anderszins op frauduleuze wijze gedra(a)g(t)(en).

3. SPEELWIJZE

3.1 De Deelnemer dient binnen de Actieperiode deel te nemen aan de Actie door middel van de beschreven speelwijze in de Uiting. De Deelnemer mag zo vaak deelnemen als de Deelnemer wil.

3.2 Wanneer de Deelnemer heeft gewonnen zal de Organisator contact opnemen met de Deelnemer via Facebook of Instagram. De Deelnemer dient binnen 72 uur respons te hebben gegeven. Na het verstrijken van deze termijn vervalt de prijs en zal er een nieuwe winnaar worden geselecteerd.

3.3 Door deelname aan de Actie geeft de Deelnemer de Organisator toestemming de door de Deelnemer opgegeven informatie te gebruiken zolang de Actie duurt. Indien de Deelnemer de prijs wint, heeft de Organisator tevens het recht om zijn/haar voor- en achternaam voor promotionele doeleinden op de Actiesite van de Organisator te gebruiken.

4. PRIJZEN

4.1 De prijzen omvatten uitdrukkelijk niet de vergoeding van eventuele bijkomende kosten, zoals maar niet beperkt tot consumpties of kosten ter plaatse.

4.2 De Organisator geeft geen enkele garantie op de door haar verstrekte prijzen.

5. TOEWIJZING EN -ZENDING PRIJZEN

5.1 De aanwijzing van de winnaars is finaal en bindend in alle gevallen. De Organisator zal niet ingaan op correspondentie over de aanwijzing van de winnaars.

5.2 De Organisator neemt contact op met de winnende Deelnemers om de afhandeling en details van de prijs te bespreken en vast te leggen.

5.3 De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen voor een gelijkwaardige of voor een prijs van een grotere waarde, bijvoorbeeld wegens redenen die buiten haar controle liggen. Het is niet mogelijk om de prijs in geld te laten uitkeren. Prijzen zijn niet overdraagbaar. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijzen blijven deze eigendom van de Organisator.

5.4 Indien de winnaar, om wat voor reden dan ook, de prijs niet in ontvangst kan nemen, dan vervalt de prijs. Prijzen zijn niet inwisselbaar of overdraagbaar aan derden, tenzij met expliciete toestemming van Maxxium in bijzondere omstandigheden, ter uitsluitende beoordeling van Maxxium.

6. PRIVACY

6.1 De door de Deelnemer in verband met de Actie aan de Organisator verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De Deelnemer geeft de Organisator toestemming om alle verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. De Deelnemer geeft toestemming aan de Organisator om zijn/haar naam te gebruiken voor advertentie- en publiciteitsacties van de Organisator gedurende een jaar na afloop van de actie. De Deelnemer kan naar wens in de toekomst per e-mail informatie toegezonden krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Organisator door het betreffende vakje op de Actiesite aan te vinken en zo daar toestemming voor te geven. Overige gegevens worden direct na afloop van de Actie vernietigd.

6.2 Organisator heeft het recht een Deelnemer te vragen een kopie van zijn/haar Nederlandse legitimatie (in de vorm van een paspoort of een identiteitskaart) aan haar te verstrekken.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De Organisator besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van de Actiesite en andere digitale omgevingen die deel uitmaken van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of niet juist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de Actiesite van de Organisator of andere door de Organisator openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan de Organisator worden tegengeworpen noch enige verplichting voor de Organisator doen ontstaan.

7.2 Deelname geschiedt voor eigen risico van de Deelnemer. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. De Organisator garandeert niet dat de telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en dat alle inzendingen juist en volledig worden ontvangen.

7.3 De Organisator is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. De Organisator is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de Actiesite of links naar websites van derden op haar Actiesite of andere technische faciliteiten.

7.4 De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deze Actie of uit de door de Organisator te verstrekken prijzen waaronder (maar niet limitatief): ongelukken, verwondingen of andere gebeurtenissen gedurende de reis en verblijf en/of vertragingen. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

7.5 De Organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies).

7.6 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van de Organisator gelden eveneens voor door de Organisator ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden, waaronder toeleveranciers en/of fabrikanten van de prijzen.

8. KLACHTEN

8.1 Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan:

Maxxium Nederland B.V.

De Cuserstraat 89

1081 CN AMSTERDAM

Tel: 020-5806806

email: [email protected], onder vermelding van ‘Licor 43 Week 43

8.2 De Organisator zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten binnen 3 weken af te handelen. Als de klager meent dat de klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij De Kansspelautoriteit, Postbus 298 (2501 CG) Den Haag.

9. ALGEMEEN

9.1 De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de actievoorwaarden van de Actie of de inhoud van de Actiesite te wijzigen (ook gedurende de looptijd), dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken of de toegang van een Deelnemer tot de Actiesite te beperken en/of te beëindigen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens die Deelnemer van de Actie. Wijziging van de Actie en/of de actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door de Organisator bekend worden gemaakt op de Actiesite.

9.2 De Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

9.3 De eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt door de Organisator betaald.

9.4 Niets uit de inhoud van de Actie, dan wel publicatie, mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Organisator.

9.5 Op de Actie, deze algemene actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

9.6 In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend de Organisator.

 

Versie: 24 januari 2020